FRIDAY - 3-3-17SATURDAY - 3-4-17SHRINERS CHECK PRESENTATION - 5-3-17SUNDAY - 3-5-17THURSDAY - 3-2-17